Początkiem roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej”.

Do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce”.

Do Wojewody Podkarpackiego został złożony wniosek o dofinansowanie utworzenia
i funkcjonowania 40 miejsc opieki  nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „MALUCH +”na lata 2022-2029.

Do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zrealizowanie zadaniepn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 631
w miejscowości Kąkolówka”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata  2014-2020.

Trwają prace przy budowie budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej. Początkowy etap prac, roboty ziemne i fundamentowe przebiega zgodnie z harmonogramem

rzeczowo – finansowym.

Trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
W wyniku realizacji zadania powstanie kanalizacja sanitarna na ul. Młynarskiej, ul. Parkowej, ul. Spółdzielczej, ul. 3- go Maja, w miejscowości Futoma (osiedle Dalnica), w miejscowości Kąkolówka (wzdłuż tzw. „Piekielskiej Góry”) w miejscowości Błażowa Dolna (od ul. Rolniczej) oraz sieć wodociągowa przy ul. Spółdzielczej w Błażowej.

W ramach programu Rozwoju Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na dofinansowanie
w kwocie 5 milionów złotych zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa”.

27 lutego 2023 roku została podpisana umowa z przedsiębiorstwem: Zakład Obróbki i Handlu Drewnem z siedzibą w Dzikowcu na wykonanie zadania pn. „Renowacja parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej”.

Rozpoczęła się wymiana wiat przystankowych na terenie naszej gminy. Pierwsza wiata została zamontowana w Białce.

Na terenie naszej Gminy trawa również wymiana opraw oświetlenia ulicznego. W ramach zadania zostanie zamontowanych 200 sztuk opraw energooszczędnych.

9 marca 2023 roku została podpisana umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
z siedzibą w Dębicy na zadnie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa”.
W ramach zamówienia zostaną przebudowane 24 odcinki dróg:

1) Przebudowa odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 680 i 728 w m. Białka,

2) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 4 w m. Błażowa Dolna,

3) Przebudowa drogi gminnej Nr 108060R Błażowa Dolna – Wola Błażowska na działce o nr ewid. 572 w m. Błażowa Dolna,

4) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 720 w m. Błażowa Górna,

5) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Witosa) na działkach o nr ewid. 934/1, 1006/2 i 1018 w m. Błażowa,

6) Przebudowa drogi gminnej (ul. Kościuszki) na działce o nr ewid. 943 w m. Błażowa,

7) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Żeromskiego) na działce o nr ewid. 1332 w m. Błażowa, 8) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lutaka) na działkach o nr ewid. 358/1 i 358/2 w m. Błażowa,

9) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Parkowa) na działce o nr ewid. 1138 w m. Błażowa,

10) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Działowa) na działce o nr ewid. 699 w m. Błażowa oraz 192 w m. Piątkowa,

11) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. ks. Michała Pilipca) na działkach o nr ewid. 211 i 212 w m. Błażowa,

12) Przebudowa odcinków drogi gminnej (ul. Grunwaldzka) na działce o nr ewid. 635 w m. Błażowa, 13) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 377 w m. Futoma,

14) Przebudowa drogi gminnej Futoma-Piątkowa (Dyraki) na działkach o nr ewid. 2768, 3367 w m. Futoma oraz działce o nr ewid. 2523 w m. Piątkowa,

15) Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka – Głębokie na działce o nr ewid. 1802 w m. Kąkolówka, 16) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 2638 w m. Kąkolówka,

17) Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 1329/1, 1329/2 oraz 1329/3 w m. Kąkolówka, 18) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 473 w m. Kąkolówka,

19) Przebudowa odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 2248/1, 2248/2 oraz 2387 w m. Kąkolówka,

20) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 2233 w m. Kąkolówka,

21) Przebudowa odcinka drogi gminnej Lecka – Wilczak na działce o nr ewid. 50 w m. Lecka,

22) Przebudowa odcinka drogi gminnej Lecka – Wilczak na działce o nr ewid. 50 w m. Lecka (GreenVelo),

23) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 997 w m. Nowy Borek,

24) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach o nr ewid. 1083 i 1024 w m. Piątkowa.

Jadwiga Odój